Sytuacja na rynku nieustannie ulega zmianom. Zanim wykorzystasz pomoc de minimis, na wprowadzenie nowego produktu lub usługi, warto za niewielkie pieniądze sprawdzić, czy ma to realne odzwierciedlenie w popycie i przyniesie zamierzone korzyści finansowe. Sprawdzamy preferencje odbiorców za pomocą narzędzi takich jak: badanie Desk Research, wywiady CATI, CAWI, PAPI, IDI, ITI. Za wykorzystaniem powyższych metod przygotowujemy:

- wnioski o dotacje;

- badania rynku i opinii publicznej;

- analizy konkurencyjności;

- badania marketingowe – zainteresowania produktem.


Badania rynku w zakresie:

- dotacji z PUP na otwarcie działalności gospodarczej;

- dotacji z innych instrumentów finansujących otwarcie działalności gospodarczej ze wsparciem pomostowym;

- wyposażenia lub doposażenia nowego stanowiska pracy istniejącej już firmy (PUP);

- dotacji dla osób niepełnosprawnych z PFRON;

- refundacji części kosztów zatrudnienia (PUP);

- funduszy z budżetu Miasta;

- funduszy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

- środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;

- bezzwrotnej dotacji z Lokalnej Grupy Działania (80 000,00 zł) na otwarcie działalności gospodarczej.