Wsparcia pomostowe Białystok

W ramach Działania 2.3 RPOWP (wrzesień – październik 2015) planowane są wsparcia:


- finansowe przez okres 12 miesięcy (6 m-cy: do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku ogłoszenia konkursu na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków; 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno – prawnych),


- specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/wdrażania działań.

więcej

Dodatkowe dotacje z PUP w Białymstoku w ramach RPOWP

Typ projektu 1. Działanie 2.3

Dotacja inwestycyjna 20 000,00 zł dla osób od 30 roku życia, pozostających bez pracy. Osoby te muszą być zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach.

więcej

RPOWP 2014-2020 Podlasie DOTACJE

18 czerwca 2015 r. mocą Uchwały nr 54/555/2015 Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Szczegółowy Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Konkursy dotacyjne będą obejmowały:

1. sektor produkcyjny:
Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym, w tym np.: rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów, dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów, inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny. Priorytetowym obszarem oddziaływania będą przedsiębiorstwa wykazujące najwyższą konkurencyjność i innowacyjność. Wspierane będą przedsięwzięcia innowacyjne prowadzące do wzrostu eksportu i podnoszące konkurencyjność w wymiarze międzynarodowym. 

2. Ekoinnowacje rozumiane jako:

- rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców,

- inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych,

- przedsięwzięcia związane z „zieloną gospodarką”, „zielonymi” produktami,

- innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ście..

więcej

Nabór wniosków na nowy projekt, w Powiatowym Urzędzie P

Wciąż jest możliwość składania wniosków o dofinansowanie dla osób powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w PUP w Białymstoku, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu II (tzw. wymagający wsparcia), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

1) osoby powyżej 50 roku życia (126 osób),

2) osoby z niepełnosprawnościami (30 osób),

3) osoby długotrwale bezrobotne – 12 miesięcy (252 osoby),

Pozostałe osoby powyżej 30 roku życia, tj. nie spełniające dodatkowego kryterium wymienionego w punktach 1-4 nie mogą brać udziału w tym projekcie! Jednak w bliskiej perspektywie (koniec wakacji) przewidywany jest nabór wniosków od WSZYSTKICH bezrobotnych. Warto zacząć pracę nad wnioskiem już dziś.

więcej