Kraków i Nowa Huta - nabór wydłużony do 23 września

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 LAT I WIĘCEJ pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (I), Kierunek – Praca” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 23 WRZEŚNIA.

Kierowany jest do:
   - wszystkich bezrobotnych poniżej 30 roku życia,
   - długotrwale bezrobotnych pow. 30 roku życia (zarejestrowane w Urzędzie nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy),
   - osób powyżej 50 roku życia,
   - osób z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.więcej

RPO Pomorskie

PODDZIAŁANIE 10.1.1. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - MECHANIZM ZIT - WSPARCIE DOTACYJNE -

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.Cel szczegółowy: Poprawiona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej

i mieszkaniowych.

Głównym zadaniem interwencji w Działaniu jest poprawa efektywności energetycznej regionu,

która jest znacząco niższa od średniej w krajach UE-15. Potencjał do ograniczenia zużycia energii

dotyczy w szczególności zabudowy użyteczności publicznej i mieszkaniowej, w których

średnioroczny wskaźnik zapotrzebowania na ciepło znacznie przewyższa wymagane wartości dla

budownictwa energooszczędnego.

Efektem udzielonego wsparcia będzie zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej w

zabudowie, co z kolei skutkować będzie poprawą efektywności energetycznej regionu oraz

redukcją emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Wspierane będą inwestycje podnoszące efektywność energetyczną budynków użyteczności

publicznej, w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Możliwa będzie także poprawa

efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

154

W ramach kompleksowych projektów przewiduje się głęboką modernizację..

więcej

Gdynia/Sopot PUP

Termin naboru wniosków od wszystkich bezrobotnych: 24-29 sierpnia 2015.

Od 17 sierpnia będą dostępne formularze i regulamin.

więcej

Pożyczka PFP Pomorskie

- Wysokość pożyczki 40 tyś zł,
- 0 % prowizji,
- oprocentowanie 1% w skali roku (600 zł),
- tylko finansowane wartości netto zakupów – reszta wkład własny,
- maksymalny okres spłaty - 3 lata.

więcej

Nowy Dwór Gdański PUP

Obecnie trwa nabór wniosków od wszystkich bezrobotnych.

Maksymalna wysokość dotacji to 20.000 zł.

Zabezpieczenia:
- 1 poręczyciel zarabiający 4000 zł brutto, bądź dwóch zarabiających 2000 zł brutto,
- akt notarialny (200 zł) zabezpieczający umowy (uwierzytelnienie prawne).

więcej

Inowrocław PUP

Obecnie trwa nabór wniosków o dotację na otwarcie działalności gospodarczej od wszystkich bezrobotnych.

Maksymalna kwota dotacji to 22 tysiące złotych.

więcej

Legnica PUP

Możliwa do uzyskania wysokość dotacji to 23600,00 zł. Obecnie, dotyczy to osób między 30 a 50 rokiem życia. Dodatkowo, należy formalnie mieścić się w jednej, z poniższych kategorii:
- kobiety,
- niepełnosprawni,
- osoby z niskimi kwalifikacjami,
- osoby długotrwale bezrobotne.

Pozostali mogą składać wnioski, ale termin rozpatrzenia będzie dłuższy.

więcej

Warszawa PUP

Urząd Pracy m.st. Warszawy

w terminie

24.08.2015r. – 28.08.2015r.

ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM), Działanie 8.1

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, w wieku 30 lat i powyżej, z ustalonym I lub II profilem pomocy i należących do przynajmniej jednej z poniższych grup defaworyzowanych:

  1. kobiety,

  2. osoby niepełnosprawne,

  3. osoby długotrwale bezrobotne,

  4. osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,

  5. osoby powyżej 50 roku życia.

Osoby długotrwale bezrobotne wg definicji Komisji Europejskiej to osoby bezrobotne, niepracujące nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe.

więcej

Gdańsk PUP

Środki na podjęcie działalności gospodarczej są nieprzerwanie przyznawane dla bezrobotnych poniżej 30 roku życia. Osoby starsze mają szansę, tylko w dniach 3 sierpień - 14 sierpień.

Środki na doposażenie stanowiska pracy pojawiły się 15 lipca i są wciąż dostępne.

Miejsce prowadzenia działalności to Gdański Obszar Metropolitalny.

Formy zabezpieczenia umowy:
Do 10 tysięcy 1 poręczyciel 2000 brutto, od 10 do 15 tysięcy 2 – 2000 brutto, albo 1 – 4000 brutto.

więcej

Olsztyn PUP

Wciąż trwa nabór wniosków od osób do 30 roku życia. Możliwa do uzyskania wysokość dotacji to 24 329 zł. Do zabezpieczenia umowy wymagani są poręczyciele, którzy zarabiają minimum 2000 zł brutto.


więcej