Malbork

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku informuje, iż  w dniach 15.06.2015r. – 11.09.2015r. do godziny 14.00 prowadził będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach:

Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie malborskim (I)” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Maksymalna wysokość dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 20.000,- zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Projekt przewiduje przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 18 osób.

O jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne w wieku 18 – 29[1] lat kwalifikujące się do kategorii NEET, dla których ustalony został przez Urząd II profil pomocy, a w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku jako bezrobotne, spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012r. poz. 457 z późn. zm.).