RPO Pomorskie

PODDZIAŁANIE 10.1.1. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - MECHANIZM ZIT - WSPARCIE DOTACYJNE -

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.Cel szczegółowy: Poprawiona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej

i mieszkaniowych.

Głównym zadaniem interwencji w Działaniu jest poprawa efektywności energetycznej regionu,

która jest znacząco niższa od średniej w krajach UE-15. Potencjał do ograniczenia zużycia energii

dotyczy w szczególności zabudowy użyteczności publicznej i mieszkaniowej, w których

średnioroczny wskaźnik zapotrzebowania na ciepło znacznie przewyższa wymagane wartości dla

budownictwa energooszczędnego.

Efektem udzielonego wsparcia będzie zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej w

zabudowie, co z kolei skutkować będzie poprawą efektywności energetycznej regionu oraz

redukcją emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Wspierane będą inwestycje podnoszące efektywność energetyczną budynków użyteczności

publicznej, w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Możliwa będzie także poprawa

efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

154

W ramach kompleksowych projektów przewiduje się głęboką modernizację energetyczną

budynków z uwzględnieniem potrzeby monitorowania i zarządzania energią wraz z możliwością

wykorzystania instalacji OZE, wymiany źródeł ciepła (w tym indywidualnych) i zastosowania

indywidualnego pomiaru zużycia ciepła.

Zakres prac musi wynikać z przeprowadzonej uprzednio analizy możliwych rozwiązań w ramach

sporządzanego audytu energetycznego (w miarę potrzeby dodatkowo audytu efektywności

energetycznej), a wybrany wariant realizacyjny musi uwzględniać kryterium kosztowe odnoszące

się do uzyskanych efektów (np. redukcji zapotrzebowania na energię) w stosunku do nakładów

finansowych.

W zakresie wymiany indywidualnych źródeł (m.in. pieców) wsparcie może zostać udzielone na

inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie

uzasadnionych przypadkach. Wsparte projekty musza skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do

istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa), a także

przyczyniać się do zmniejszenia emisji innych zanieczyszczeń powietrza52 oraz do znacznego

zwiększenia oszczędności energii. Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w

przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione

ekonomicznie.

W przypadku realizacji projektów z zakresu głębokiej modernizacji konieczne będzie spełnienie

warunków ex-ante z dyrektywy 2006/32/EC53, odnoszących się do indywidualnych liczników ciepła

w budynkach wielorodzinnych, podłączonych do ogrzewania sieciowego i poddawanych renowacji

oraz do dyrektywy EE 2012/27/EU54, w której kontynuowane są wymogi dyrektywy 2006/32/EC.

Wprowadzenie indywidualnego pomiaru ciepła wymaga użycia zaworów termostatycznych w

budynkach, w których nie zostały jeszcze zamontowane.

Informacje dotyczące zmniejszenia zużycia energii końcowej i ilości zaoszczędzonej energii

cieplnej/elektrycznej w wyniku realizacji projektów będą uzyskiwane w wyniku monitorowania

projektów oraz uwzględniane w sprawozdaniach z wdrażania Programu.

W przypadku projektów dotyczących głębokiej modernizacji, realizowanych przez podmioty

lecznicze, ich wsparcie w ramach Działań 10.1. będzie możliwe w sytuacji, gdy istnienie

i funkcjonowanie usług zdrowotnych będzie uzasadnione mapą potrzeb, o której mowa w

ukierunkowaniu interwencji Działania 7.1.

Planowane inwestycje powinny być komplementarne do realizowanych lub przygotowywanych

projektów związanych z modernizacją i/lub rozbudową sieci ciepłowniczych, a także powinny

wpisywać się w gminne dokumenty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej (lokalne strategie/plany

gospodarki niskoemisyjnej55).

Wspierane będą kompleksowe projekty, obejmujące swym zakresem wiele obiektów, których

realizacja prowadzić będzie do oszczędności energii wynoszącej co najmniej 30% średnio na

budynek.

W przypadku projektu obejmującego pojedynczy budynek dofinansowanie będzie możliwe

wyłącznie pod warunkiem zwiększenia efektywności energetycznej, o co najmniej 25%.

Wspierane urządzenia do ogrzewania (piece indywidualne) powinny od początku okresu

programowania charakteryzować obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem

efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach

wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE56 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne

zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Preferowane będą projekty:

1) kompleksowe (pod względem zakresu planowanych prac inwestycyjnych oraz terytorialnie57),

2) wykorzystujące odnawialne źródła energii,

3) zapewniające zwiększenie efektywności energetycznej, o co najmniej 60% (dla projektów

obejmujących pojedynczy budynek),

4) zapewniające największy efekt ekologiczny (m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych)

w stosunku do nakładów finansowych,

5) zgodne z zasadami zagospodarowania przestrzennego określonymi w Planie zagospodarowania

przestrzennego województwa pomorskiego.

Inwestycje z zakresu wymiany indywidualnych źródeł powinny być uzasadnione ekonomicznie

i społecznie oraz przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu58. Ponadto wszelkie inwestycje powinny

być zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska. Preferowane

powinno być wsparcie udzielane poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) oraz

instrumenty finansowe.

Ukierunkowanie terytorialne:

Działanie będzie realizowane w formie mechanizmu ZIT na terenie OMT.

W ramach Działania 10.1. realizowane będą wyłącznie projekty wynikające ze Strategii ZIT.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby projekty zidentyfikowane w ramach mechanizmu

ZIT wykraczały poza obszar realizacji ZIT(o ile wynika to ze Strategii ZIT).


Typy projektów wspólne dla Poddziałań 6.1:

1) kompleksowa i głęboka modernizacja energetyczna62 obiektów i budynków lub dokończenie

tego procesu, poprzez realizację przedsięwzięć polegających m.in. na:

- zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach przeźroczystych

(okna, drzwi przeszklone) i nieprzeźroczystych (ściany zewnętrzne, stropy poddasza, stropy

piwnic),

- likwidacji istniejących indywidualnych źródeł ciepła w poddawanych kompleksowej

i głębokiej modernizacji obiektach wraz z budową przyłącza do systemu ciepłowniczego,

- modernizacji źródeł ciepła (za wyjątkiem źródeł węglowych przy braku zmiany paliwa)

z uwzględnieniem możliwości zastosowania kogeneracji,

- modernizacji systemów grzewczo – wentylacyjnych z uwzględnieniem zastosowania

wysokosprawnej rekuperacji energii,

- modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego,

- wykorzystanie OZE na potrzeby własne budynku,

- instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią.Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne – styczeń 2016
Cel szczegółowy: Poprawiona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej

i mieszkaniowych.

Głównym zadaniem interwencji w Działaniu jest poprawa efektywności energetycznej regionu,

która jest znacząco niższa od średniej w krajach UE-15. Potencjał do ograniczenia zużycia energii

159

dotyczy w szczególności zabudowy użyteczności publicznej i mieszkaniowej, w których

średnioroczny wskaźnik zapotrzebowania na ciepło znacznie przewyższa wymagane wartości dla

budownictwa energooszczędnego.

Efektem udzielonego wsparcia będzie zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej

w zabudowie, co z kolei skutkować będzie poprawą efektywności energetycznej regionu oraz

redukcją emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Wspierane będą inwestycje podnoszące efektywność energetyczną budynków użyteczności

publicznej, w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Możliwa będzie także poprawa

efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

W ramach kompleksowych projektów przewiduje się głęboką modernizację energetyczną

budynków z uwzględnieniem potrzeby monitorowania i zarządzania energią wraz z możliwością

wykorzystania instalacji OZE, wymiany źródeł ciepła (w tym indywidualnych) i zastosowania

indywidualnego pomiaru zużycia ciepła.

Zakres prac musi wynikać z przeprowadzonej uprzednio analizy możliwych rozwiązań w ramach

sporządzanego audytu energetycznego (w miarę potrzeby dodatkowo audytu efektywności

energetycznej), a wybrany wariant realizacyjny musi uwzględniać kryterium kosztowe odnoszące

się do uzyskanych efektów (np. redukcji zapotrzebowania na energię) w stosunku do nakładów

finansowych.

W zakresie wymiany indywidualnych źródeł (m.in. pieców) wsparcie może zostać udzielone na

inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie

uzasadnionych przypadkach. Wsparte projekty musza skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do

istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa), a także

przyczyniać się do zmniejszenia emisji innych zanieczyszczeń powietrza63 oraz do znacznego

zwiększenia oszczędności energii.

Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci

ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.

W przypadku realizacji projektów z zakresu głębokiej modernizacji, konieczne będzie spełnienie

warunków ex-ante z dyrektywy 2006/32/EC64, odnoszących się do indywidualnych liczników ciepła

w budynkach wielorodzinnych, podłączonych do ogrzewania sieciowego i poddawanych renowacji

oraz do dyrektywy EE 2012/27/EU65, w której kontynuowane są wymogi dyrektywy 2006/32/EC.

Wprowadzenie indywidualnego pomiaru ciepła wymaga użycia zaworów termostatycznych w

budynkach, w których nie zostały jeszcze zamontowane.

Informacje dotyczące zmniejszenia zużycia energii końcowej i ilości zaoszczędzonej energii

cieplnej/elektrycznej w wyniku realizacji projektów będą uzyskiwane w wyniku monitorowania

projektów oraz uwzględniane w sprawozdaniach z wdrażania Programu.

W przypadku projektów dotyczących głębokiej modernizacji, realizowanych przez podmioty

lecznicze, ich wsparcie w ramach Działań 10.2. będzie możliwe w sytuacji, gdy istnienie

i funkcjonowanie usług zdrowotnych będzie uzasadnione mapą potrzeb, o której mowa w

ukierunkowaniu interwencji Działania 7.1.

Planowane inwestycje powinny być komplementarne do realizowanych lub przygotowywanych

projektów związanych z modernizacją i/lub rozbudową sieci ciepłowniczych, a także powinny

wpisywać się w gminne dokumenty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej (lokalne strategie/plany

gospodarki niskoemisyjnej66).

Wspierane będą kompleksowe terytorialnie projekty, obejmujące swym zakresem wiele obiektów,

których realizacja prowadzić będzie do oszczędności energii wynoszącej, co najmniej 30% średnio

na budynek.

W przypadku projektu obejmującego pojedynczy budynek dofinansowanie będzie możliwe

wyłącznie pod warunkiem zwiększenia efektywności energetycznej, o co najmniej 25%.

Wspierane urządzenia do ogrzewania (piece indywidualne) powinny od początku okresu

programowania charakteryzować obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem

efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach

wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE67 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne

zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.
W ramach Działania możliwa będzie realizacja m.in. przedsięwzięcia strategicznego wskazanego w

RPS w zakresie energetyki i środowiska pt.: „Termomodernizacja obiektów Samorządu

Województwa Pomorskiego” w ramach którego planuje się poprawę efektywności energetycznej

(w tym termomodernizację) obiektów użyteczności publicznej należących do SWP.

Preferowane będą projekty:

1) kompleksowe (pod względem zakresu planowanych prac inwestycyjnych oraz terytorialnie68),

2) wykorzystujące odnawialne źródła energii,

3) zapewniające zwiększenie efektywności energetycznej o co najmniej 60% (dla projektów

obejmujących pojedynczy budynek),

4) zapewniające największy efekt ekologiczny (m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych) w

stosunku do nakładów finansowych,

5) zgodne z zasadami zagospodarowania przestrzennego określonymi w Planie zagospodarowania

przestrzennego województwa pomorskiego,

6) uzgodnione w ramach ZPT.

Inwestycje z zakresu wymiany indywidualnych źródeł powinny być uzasadnione ekonomicznie

i społecznie oraz przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.69 Ponadto wszelkie inwestycje powinny

być zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska. Preferowane

powinno być wsparcie udzielane poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) oraz

instrumenty finansowe.

Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne – 4Q 2015


Cel szczegółowy: Zwiększona zdolność MŚP do rozwijania produktów i usług, w tym poprzez

zastosowanie innowacji.

Wsparcie w ramach interwencji powinno posłużyć firmom w przełamywaniu barier rozwojowych i

skutkować ich modernizacją w wybranych aspektach, takich jak poprawa ekoefektywności,

powiązania międzynarodowe, w tym ekspansja na rynki zewnętrzne, ukierunkowanie na innowacje

oraz obszary inteligentnych specjalizacji, pełniejsze wykorzystanie możliwości technologii cyfrowych,

a także poprawa efektywności procesów produkcyjnych.

Wspierane będą małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza te dysponujące potencjałem do

ekspansji. Finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym zmiana procesu produkcyjnego lub

sposobu świadczenia usług, zakup maszyn i sprzętu czy rozbudowa zaplecza – umożliwiające istotne

poszerzenie rynków zbytu, poszerzenie palety oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą

poprawę ich jakości.

Wsparcie adresowane będzie do przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych

specjalizacji.

Interwencja będzie ukierunkowana także na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności

przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wspierane będą również inwestycje i rozwiązania organizacyjne (w tym wdrażanie systemów

zarządzania środowiskowego) służące redukcji wodo-, surowco-, materiało- transporto- i

energochłonności procesów produkcyjnych, m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji i wykorzystaniu

nowych źródeł energii.

Preferowane będą projekty:

1) w zakresie przedsięwzięć wpisujących się w obszary inteligentnych specjalizacji:

a) partnerskie, w tym realizowane w ramach współpracy sieciowej między przedsiębiorstwami,

b) ukierunkowane na zdobywanie nowych rynków, w tym na wzrost aktywności eksportowej,

c) wynikające z Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu.

2) w zakresie przedsięwzięć dotyczących wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych

oraz inwestycji i rozwiązań organizacyjnych służących redukcji wodo-, surowco-, materiałotransporto-

i energochłonności procesów produkcyjnych:

a) wpisujące się w realizację celów Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu,

b) partnerskie, w tym realizowane w ramach współpracy sieciowej między przedsiębiorstwami,

c) ukierunkowane na zdobywanie nowych rynków, w tym na wzrost aktywności eksportowej.Ukierunkowanie terytorialne:

Działanie realizowane będzie na obszarze całego województwa.


1) budowa, rozbudowa infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności

przedsiębiorstwa,

2) realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w

zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą

elektroniczną),

3) unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do

prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy,

4) racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług prowadząca w

szczególności do zmniejszenia transportochłonności,

5) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających

oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych

substancji do środowiska,

6) poprawa efektywności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu

zarządzania przedsiębiorstwem, w tym informatyzacja procesów

produkcyjnych.


PODDZIAŁANIE 10.3.1. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - WSPARCIE DOTACYJNE - Nie przewiduje się naboru w 2015r.


Cel szczegółowy:
Zwiększone wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

szczególnie produkowanej w generacji rozproszonej.

Głównym zadaniem interwencji w Działaniu będzie poprawa bezpieczeństwa energetycznego

(m.in. zmiana bilansu energetycznego regionu z wykorzystaniem istniejącego potencjału energii

odnawialnych, zwłaszcza energii słońca, zasobów biomasy oraz biogazu) w taki sposób, aby

nastąpiło zwiększenie mocy zainstalowanej w źródłach OZE zlokalizowanych w regionie, a także

rozwój i poprawa stanu technicznego systemu elektroenergetycznego.

Wspierane będą przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej (słońca,

wody, biomasy, biogazu, energii ziemi) w celu produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (również

z wykorzystaniem kogeneracji), przy czym interwencja w zakresie energetyki wodnej dotyczyć

będzie wyłącznie modernizacji istniejących obiektów (przy zapewnieniu drożności budowli dla

przemieszczania się fauny wodnej i z uwzględnieniem warunków dotyczących projektów mogących

mieć wpływ na stan wód, które szczegółowo zostały opisane w CT 5). Lokalizacja wspieranych

inwestycji musi uwzględniać m.in. rozmieszczenie obszarów Natura 2000 (szczególnie obszarów

specjalnej ochrony ptaków), a także szlaków migracyjnych zwierząt.

Wsparciem objęta będzie budowa lub modernizacja źródeł produkujących energię z OZE, w tym

zakup niezbędnych urządzeń, jak również budowa infrastruktury służącej przyłączeniu źródła do

sieci.

W zakresie wykorzystania energii słońca wspierane będą przede wszystkim systemy

fotowoltaiczne.

W zakresie systemów ogrzewania opartych na pompach ciepła wspierane będą przede wszystkim

systemy niewykorzystujące dodatkowych instalacji kolektorów słonecznych. Wyklucza się wsparcie

systemów i instalacji zasilających niskotemperaturowe wewnętrzne instalacje grzewcze,

zlokalizowanych w obiektach przyłączonych do lokalnej sieci ciepłowniczej.

W zakresie produkcji i wykorzystania biogazu oraz jego dystrybucji wspierane będą przede

wszystkim instalacje, w których poddaje się odzyskowi odpady organiczne (szczególnie z produkcji

rolno-spożywczej), wykorzystuje nadwyżki surowców organicznych oraz takie, w których następuje

zagospodarowanie pofermentu, w tym do produkcji nawozów.

Działania te powinny wpisywać się we właściwy program ochrony powietrza.

Ponadto przewiduje się wsparcie przebudowy lub rozbudowy dystrybucyjnej sieci

elektroenergetycznej, wyłącznie w celu umożliwienia przyłączania do niej źródeł produkujących

energię z OZE.

Preferowane będą przedsięwzięcia:

1) wpisujące się w projekty założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa

gazowe oraz w lokalne strategie/plany gospodarki niskoemisyjnej,

2) realizowane w formie terytorialnie ukierunkowanych pakietów przedsięwzięć,

3) wykorzystujące innowacyjne rozwiązania w zakresie zastosowanych urządzeń i systemów, np.

projekty stanowiące element „wyspy energetycznej” bądź wykorzystujące wysokosprawną

kogenerację (w tym mikrokogenerację),

4) zapewniające największy efekt ekologiczny (m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych) w

stosunku do nakładów finansowych,

5) realizowane z udziałem kapitału prywatnego,

6) zgodne z zasadami zagospodarowania przestrzennego określonymi w Planie zagospodarowania

przestrzennego województwa pomorskiego,

7) będące efektem trwałej współpracy oraz podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie

odnawialnych źródeł energii i energetyki prosumenckiej.

W przypadku interwencji kierowanej bezpośrednio na realizację celów SUERMB, preferowane będą

projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego.

Ukierunkowanie terytorialne:

Działanie realizowane będzie na obszarze całego województwa.

Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne – 4Q 2015Oczekiwane efekty wsparcia:

1) Wzrost liczby przedsiębiorstw inwestujących w rozwiązania innowacyjne.

2) Zwiększenie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw.

3) Poprawa efektywności i jakości działania IOB.

4) Wzrost inwestycji (w tym zagranicznych) w obszarach aktywności gospodarczej o największym

potencjale rozwoju (punktem wyjścia do określenia tych branż są zapisy SRWP, gdzie zalicza się do

nich: TIK, energetykę, logistykę, usługi biznesowe, chemię lekką, biotechnologię, technologie

offshore i przemysły kreatywne).Poddziałanie 5.1.1 -

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.


Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby pozostające bez pracy

zarejestrowane w PUP, dla których został ustalony profil pomocy I lub

profil pomocy II w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z wyłączeniem osób

przed ukończeniem 30 roku życia), należące co najmniej do jednej z

poniższych grup:

- osoby w wieku 50 lat i więcej,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjachDZIAŁANIE 8.1. KOMPLEKSOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE – WSPARCIE DOTACYJNE -

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Zidentyfikowanym problemem w regionie, zwłaszcza na terenach dużych miast jest degradacja

całych dzielnic wynikająca z narastających problemów społecznych (długotrwałe bezrobocie, niskie

dochody mieszkańców, niski poziom wykształcenia, patologie społeczne) oraz degradacja

przestrzeni miejskich, co pogłębia różnice w jakości życia i potencjale rozwojowym pomiędzy

dzielnicami miast.

Planowanym efektem interwencji będzie wyprowadzenie tych obszarów ze stanu kryzysowego, co

wymaga wprowadzenia pakietu działań społecznych i infrastrukturalnych, zaplanowanych

w kontekście całego miasta (w ramach lokalnych programów rewitalizacji), przygotowanych

z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i realizowanych w oparciu o aktywny udział lokalnych

społeczności.

Interwencja w zakresie kompleksowej rewitalizacji dotyczyć będzie nadawania i przywracania

funkcji społecznych zdegradowanym obszarom w miastach, wyznaczonym w oparciu o kryteria

społeczne, ekonomiczne i przestrzenne, uwzględniające stopień nasilenia problemów społecznych,

związanych w szczególności z izolacją materialną i społeczną mieszkańców32.

Realizowane w ujęciu kompleksowym przedsięwzięcia, wynikające z lokalnych programów

rewitalizacji, będą obejmowały w szczególności wspieranie integracji społeczno-zawodowej

mieszkańców zdegradowanych obszarów miejskich, rewaloryzację, modernizację i adaptację

istniejącej zabudowy, zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz dostosowanie budynków do

funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych.

W ramach kompleksowych przedsięwzięć możliwa będzie modernizacja infrastruktury technicznej

(wyłącznie, gdy przyczyni się to do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji

obszarów miejskich jako elementu lokalnego programu rewitalizacji).

Wszystkie realizowane projekty oprócz działań infrastrukturalnych muszą obejmować również

bezpośrednio z nimi powiązane działania społeczne skierowane do mieszkańców zdegradowanych

obszarów.

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane będą w sposób partnerski. Partnerami w projektach

koordynowanych przez jednostki samorządu terytorialnego będą m.in. organizacje pozarządowe,

instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe,

przedsiębiorcy, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje rynku pracy, kluby sportowe,

wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz inne

podmioty, których udział jest istotny dla realizacji lub osiągnięcia celów projektu.

Dofinansowane będą wyłącznie przedsięwzięcia uzgodnione pomiędzy IZ RPO WP a miastami

uprawnionymi do wsparcia w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego.

Realizowane będą wyłącznie projekty:

1) ukierunkowane na aktywizację społeczno-gospodarczą oraz poprawę warunków życia lokalnych

społeczności,

2) identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrującego

aktywności wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię

działania, zakładające uspołecznienie wypracowania koncepcji i szczegółowych założeń oraz

włączenie lokalnej społeczności zarówno na etapie planowania, jak i realizacji,

3) uwzględniające zasady projektowania uniwersalnego (tzn. dostosowanie przestrzeni do potrzeb

wszystkich użytkowników),

4) komplementarne i bezpośrednio powiązane z interwencją prowadzoną w zakresie aktywnej

integracji (Działania 6.1.) lub w zakresie rozwoju usług społecznych (Działanie 6.2.).

Preferowane będą projekty:

1) uwzględniające potrzeby osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem

społecznym, w szczególności osób w wieku 50 lat i więcej oraz osób z niepełnosprawnościami,

2) realizowane w partnerstwie publiczno-prywatnym,

3) przyczyniające się do zwiększenia zatrudnienia mieszkańców,

4) nawiązujące do historii, tradycji i tożsamości miejsca,

5) uwzględniające innowacyjne podejście,

6) przyczyniające się do rozwoju funkcji o oddziaływaniu ponadlokalnym,

7) będące kontynuacją realizowanych przedsięwzięć z zakresu kompleksowej rewitalizacji lub

rozwoju przestrzeni publicznych,

Typy projektów wspólne dla Poddziałań 8.1.:

Kompleksowa rewitalizacja wskazanych w lokalnych programach rewitalizacji obszarów

problemowych poprzez:

1) renowację, rewaloryzację, przebudowę i remont istniejącej zabudowy w tym zabytkowej,

pełniącej funkcje edukacyjne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, gospodarcze oraz inne

społeczne, także w uzasadnionych przypadkach wybrane elementy wspólne w budynkach

mieszkalnych wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia,

2) adaptację historycznej zabudowy na cele: edukacyjne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne,

gospodarcze i inne społeczne wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem bezpośredniego

otoczenia (prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty budowlane),

3) kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych i półpublicznych o lokalnym

charakterze (w tym: renowacja parków, skwerów, zieleńców) i odnowa istniejących terenów

zielonych wraz z budową małej architektury (w szczególności małej architektury dedykowanej

konkretnym projektom i miejscom, w tym wybieranej w trybie konkursów architektonicznych i

urbanistycznych) wraz z tworzeniem zagospodarowania miejskiego dedykowanego rozwojowi

drobnych usług ogólnomiejskich,
4) budowę, rozbudowę i przebudowę podstawowej infrastruktury komunalnej (m.in. drogowej,

rowerowej i pieszej, jak również sieci lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,

ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych) na obszarze objętym

projektem, w celu zapewnienia dostępu obiektów i terenów rewitalizowanych do

podstawowych usług komunalnych,

5) budowę nowej, publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji m.in. gospodarczych,

kulturalnych, edukacyjnych, społecznych, rekreacyjnych (w szczególnych przypadkach).