Warszawa PUP

Urząd Pracy m.st. Warszawy

w terminie

24.08.2015r. – 28.08.2015r.

ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM), Działanie 8.1

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, w wieku 30 lat i powyżej, z ustalonym I lub II profilem pomocy i należących do przynajmniej jednej z poniższych grup defaworyzowanych:

  1. kobiety,

  2. osoby niepełnosprawne,

  3. osoby długotrwale bezrobotne,

  4. osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,

  5. osoby powyżej 50 roku życia.

Osoby długotrwale bezrobotne wg definicji Komisji Europejskiej to osoby bezrobotne, niepracujące nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe.