Dodatkowe dotacje z PUP w Białymstoku w ramach RPOWP

Typ projektu 1. Działanie 2.3

Dotacja inwestycyjna 20 000,00 zł dla osób od 30 roku życia, pozostających bez pracy. Osoby te muszą być zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach.